I väntan på julen...

Julgran i gräs
I väntan på julen så kommer här lite information och snabbfakta om julgransodling. För den som vill fördjupa sig i ämnet så finns mer att läsa på Skogssverige.se

Visste du att:

 • Julgransindustrin omsätter många miljarder runt om i världen. Julgransodling hör inte till skogsbruk - det är snarare jordbruk.
 • Den europeiska kommersiella julgransmarknaden omsätter cirka 75 miljoner granar, varav 35 miljoner nordmansgranar. Utöver det finns 45 miljoner granar som inte betraktas som kommersiella.
 • I USA beräknas omkring 100.000 personer vara anställda i en bransch som säljer omkring 25 miljoner barrträd årligen. Självplock är också en vanlig företeelse. I USA finns det också en omfattande forskning kring julgransindustrin.
 • Julgranar odlas oftast på f.d åkermark och sköts som en jordbruksgröda.

Julgransodling i Sverige
I Sverige produceras mest vanlig gran, ”rödgran” (Picea abies) som julgran. Odlingarna är oftast relativt extensivt skötta, eftersom försäljningspriset på rödgran inte ger ekonomiskt utrymme för mer intensiva åtgärder. Några ytterligare Picea-arter används, bl a blågran (Picea pungens var. glauca) och serbisk gran (Picea omorika). I sydligaste Sverige, på goda lokalklimatlägen, kan nordmannsgran (Abies nordmanniana) odlas. Produktion av nordmannsgran är kommersiellt mycket betydande i Danmark och där pågår också utvecklingsarbete kring kemiskt och mekaniskt växtskydd. Likaså används där både kemiska och mekaniska metoder för att dana god form på julgranarna. Framförallt handlar detta arbete om att reducera sträckningsväxten på toppskottet.

Det är vanligt att julgransodling kombineras med odling av pyntegrönt. Grenar och kvistar skördas för att användas som dekoration och gravsmyckning.

Vi har inte särskilt många stora julgransodlare i Sverige. En av de största är Gunnars Granar i Degeberga som producerar 50000 julgranar på ca 140 ha i Skåne. Huvuddelen är kungsgran (Abies nordmanniana) som skördas efter 8-12 år. En fjärdedel går på export till  bland annat Schweiz, Tyskland och Norge.

I södra Sverige finns Sydsveriges Julgran- och Pyntegröntodlarförening vilken fungerar som en intresseförening för julgransodlare i framför allt södra Sverige men där också julgran.com med vår julgransodling i Sörmland är ansluten. 

Julgransodling i Danmark
I Danmark däremot är julgransodling en storindustri.

Arealer i Danmark

 • julgranar (Nordmannsgran, Abies nordmanniana) ca. 21 000 ha
 • pyntegrönt ca. 17 000 ha

Drygt tio miljoner julgranar odlas upp årligen. Trots en växande efterfrågan på julgranar har danskarna svårt att producera fler julgranar på grund av höga markpriser. Därför försöker man expandera genom att odla i andra länder.

Tyskland är störst på området med tolv miljoner julgranar. Men de tyska granarna går åt på hemmamarknaden, så det blir inga granar över till export. Tyskland importerar i stället från Danmark för att tillgodose det ega behovet.

Julgransodling i Norge
Norrmännen satsar på att odla mer egna julgranar. Trenden i Norge är att ädelgranar efterfrågas allt mer. Norrmännen har på några år nått goda resultat. De kommer 2009 att exportera 140 000 granar, mest ädelgranar. Inom landet säljs mycket s.k Fjellgran (Abies lasiocarpa) som har smal krona och doftar aromtaiskt.

Deras produktion av ädelgran, främst i västra Norge är nu c.a 450 000 träd. Norrmännen importerar dock årligen 600 000 julgranar från Danmark.

Granstorlekar

Julgranar klassas efter storlek (europeisk sortering)

 • 40-60 cm
 • 60-80 cm
 • 80-100 cm
 • 100-125 cm
 • 125-150 cm
 • 150-175 cm
 • 175-200 cm
 • 200-250 cm
 • 250-300 cm

Höjden mätes från rotskäret till den punkt på toppslottet dit översta kransgren kan nå om man böjer den upp längs toppskottet.

En prima julgran ska ha följande egenskaper:

 • Färg -trädet ska vara friskt och sunt och ha endast en färg som är karakteristisk för arten
 • Form -Trädets bredd skall vara mindre än trädhöjden och större än halva trädhöjden
 • Täthet - grenkransarna skall vara jämnt fördelade på trädet och det skall finnas ett tillräckligt antal internodgrenar (grenar mellan huvudgrenvarven) för att säkra en jämn täthet

Ekologisk odling av julgranar
"- Vanlig gran går utmärkt att odla ekologiskt.  Jag har inte hört talas om några stora skador på vanlig gran.  Visst finns det några skadegörare men inte av någon betydning.  Ogräset som växer kan man sköta med en gräsklippare, trimmer eller varför inte får.
 
Kungsgran är däremot svårare att odla utan att använda bekämpningsmedel.  (jag förutsätter att ekologiskt betyder att inga bekämpningsmedel får användas).  Gräs kan man klara på samma sätt som med vanlig gran medan kungsgran kan få angrepp av framförallt lus som man måste använda ett kemiskt bekämpningsmedel för att klara av.  Därför är det i stort sett omöjligt att idag få fram stora volymer av helt bekämpningsfri kungsgran.
 
Visst finns det julgransodlare som odlar ekologiskt. Det gäller då, som jag sa ovan, främst vanlig gran.  Vad beträffar kungsgran så har jag sett någon lite odling men oftast blir dessa så småningom angripna av löss och de sprider sig sakta men säkert i större delen av odlingen."
 - Gunnar Göther, Gunnars granar

Pyntegrönt
Pyntegrönt användes bl.a för täckning av gravar och rabatter på våra kyrkogårdar, som råvara till kransbinderier samt för diverse dekorationsändamål i hem- och offentlig miljö.

Intensivodling
Gran- och pyntegröntodlingen bedrivs mycket intensivt med täta gödselgivor och pesticidbehandling. Pesticider används i betydligt högre grad på julgranar än i vanligt skogsbruk.Växtskyddsproblem i julgransodling domineras generellt av behovet av ogräsbekämpning. I vissa fall, främst i nordmannsgran, kan angrepp av insekter (löss) och kvalster vålla stora skador. Svårast av dessa skadedjur är ädelgranlusen (Dreyfusia) på nordmannsgran. Förekomsten av löss på nordmannsgran varierar kraftigt mellan olika år. Bekämpning bör sättas in först när man konstaterat att förekomsten verkligen är skadligt hög. ”Växtvårdsmedel” i form av såpor kan användas med relativt gott resultat)

Svampangrepp är mera sporadiskt förekommande, men kan i en enskild odling, framförallt i blågran, orsaka problem. Ovanstående är stötestenar som danskarna arbetar med emedan det finns ett tryck att övergå till mer ekologisk odling.
Se besvarad fråga i vår frågelåda om ekologiska julgranar

Danskarna exporterar granar över hela europa, särskilt Tyskland. En del danska granar skickas ända till Australien. Svenskar och norrmän köper också en hel del danska granar. Vi importerar årligen ca 200.000 julgranar


Kommentera